پزشکی

متاورس: دری به درمان دردهای دنیای واقعی

/metaverse

متاورس یک انقلاب تکنولوژیک در شاخه واقعیت مجازی، با پتانسیل سود رساندن به بهداشت عمومی است. مطالعات اخیر روش های بسیاری را مطرح کرده اند که به واسطه آن ها متاورس می تواند به ما در طراحی، آزمایش و تجربه کردن موارد و موقعیت هایی کمک کند که نهایتاً منجر به ارتقاء سطح بهداشت و سلامت محیط و کاهش ریسک بیماری های غیرقابل انتقال می شوند.


از کم خوابی تا ابتلا، نقش مستقیم یک خصیصه رفتاری در کاهش اثربخشی واکسن

/vaccination

مطالعات اخیر نشان می دهند که اگر فردی کم تر از 6 ساعت در طول شب، به ویژه شب قبل و بعد از واکسیناسیون بخوابد، بدنش نسبت به فردی که خواب کافی داشته است، واکنش کمتری به واکسن و آنتی بادی، نشان خواهد داد. محققان در این رابطه می گویند «داشتن خواب سالم و مفید، پیش از دریافت دارو و واکسن می تواند اثربخشی آن را بهبود ببخشد.» در این مقاله می خواهیم بیشتر به این موضوع بپردازیم.