پمپ های صنعتی


این دسته شامل انواع پمپ های دینامیکی/سانتریفیوژ و پمپ های جابه جایی مثبت با انواع کاربری در صنایع مختلف می شود.