ژنتیک

چقدر زود بهار شد! گذر عمر از دیدگاه علم عصب شناسی

/neurology

علم عصب شناسی توضیح می دهد که چرا زمان با افزایش سن ما سریع تر می گذرد.گروهی از دانشمندان و فیزیکدان ها در دانشگاه دوک، پس از انجام تحقیقات گسترده؛ توضیح می دهند که چرا ساعت ها در دوران کودکی بی پایان به نظر می رسند و روز ها به ظاهر طولانی تر از دوران بزرگسالی هستند و ارتباط آن با سیستم عصبی را بیان می کنند.