زمین

چند قدم کوچک تا کمک به حفظ منابع آب

/watersaving

زندگی انسان به آب شیرین وابسته است و منابع آب شیرین برای حیات ما ضرورت دارند. اما از آغاز حیات تا به الان، انسان بدون درنظرگرفتن محدودیت منابع آب شیرین، علاوه بر مصارف خوراکی، از آب شرب برای شست‌وشو، نیز استفاده می‌کند و همچنین تولید محصولات زراعی از جمله خوراک دام و سوخت‌های زیستی به‌وسیله آب‌های شیرین صورت می‌گیرد که فشار زیادی به منابع باارزش آب شرب وارد می‌کند.