روز مهندس

خواجه نصیرالدین طوسی، 600 سال جلوتر از داروین

/khajenasir

تاریخ پر از قهرمانان ناشناخته ای است که ما پایه های علم و جهان مدرن را به آن ها مدیون هستیم. اکثر دانشمندان شناخته شده، به دلیل گسترش قطب های علمی و صنعتی جهان در کشور های اروپایی، از فرهنگ غرب برخواسته اند. اما در این میان دانشمندان شناخته شده مسلمانی نیز وجود دارند که خواجه نصیرالدین طوسی یکی از آن ها است. این دانشمند بزرگ یک معمار، منجم، زیست شناس، ریاضیدان، فیلسوف، پزشک، شیمیدان، فیزیکدان و متکلم ایرانی بوده است.