بحران آب

مدیریت آب آبیاری در ایران، بخش نخست: ایرادات

/water-management

آب یکی از دلایل اصلی تداوم زندگی انسان است که وجود آن برای توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست حیاتی است؛ اما افزایش مدت و شدت رویدادهایی مانند خشکسالی، باعث کاهش چشمگیر ذخایر منابع آب شیرین در مناطق مختلف جهان، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران شده است. از سوی دیگر، به دلیل افزایش جمعیت و ترویج شهر نشینی، با توجه به ایرادهای وارده بر سیستم مدیریت کنونی، کمبود آب در آینده نزدیک، به یک مسئله بزرگ تبدیل خواهد شد.


پمپاژ آب های زیرزمینی چه تأثیری بر بحران آب دارد؟

/groundwater

آب های زیرزمینی، آب آشامیدنی میلیون ها آدم را تأمین می کنند و منبع اصلی برای آبیاری زمین های زراعی در بسیاری از کشور ها هستند. اگرچه توسعه استفاده از آب های زیرزمینی مزایای بسیاری در زمینه کشاورزی و تأمین آب آشامیدنی دارد، اما پمپاژ بیش از حد این منابع می تواند جریان آب را در نهر ها و رودخانه های متصل به آن ها، کاهش دهد، فرآیندی که به آن تخلیه جریان به واسطه چاه ها می گویند.