انگیزشی

چگونه با وقت گذرانی، می توان بیل گیتس شد؟

/billgates

همیشه از وقت گذرانی، به عنوان مانعی برای موفقیت ما یاد می شود. چرا که این تصور وجود دارد که وقت گذرانی همان وقت تلف کردن است. با این حال بیل گیتس به ما ثابت کرد که آفرینش ایده های بزرگ، با فاصله گرفتن از زندگی روزمره و مشغله های کاری ممکن است. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه وقت گذرانی، کلید ورود به دنیای ایده هاست.