افسانه

هفت افسانه که فکر می کنید واقعیت دارند؛ اما ندارند

/myths

از واقعیت تا افسانه فقط یک تار مو فاصله است. در روز اخبار بسیاری می شنویم و خیلی از آن ها را به دلیل اینکه زیاد به گوشمان خورده، واقعیت فرض می کنیم. اما کمی تحقیق افسانه بودنشان را آشکار می کند؛ چیزی که این مقاله به دنبال آن است.ما در این مقاله از 7 افسانه می گوییم که اولین آن ها این است: اورست بلندترین قله جهان است!