کموسنتز

زیستن بیشتر از آنچه تصور می کردیم امکان تداوم در اعماق تاریک اقیانوس را دارد!

/oceanlife

پژوهش ها نشان می دهد موجوداتی در کره زمین وجود دارند که راه حیاتشان ارتباطی با نور خورشید ندارند! با این حال آیا جایی در کره زمین وجود دارد که نور خورشید در آن راه نیافته باشد؟ در مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش سفری به اعماق اقیانوس ها می کنیم و با زیست و طریقه حیات موجودات زنده اعماق اقیانوس ها آشنا می شویم.