مدیریت منابع آب

پمپاژ آب های زیرزمینی چه تأثیری بر بحران آب دارد؟

/groundwater

آب های زیرزمینی، آب آشامیدنی میلیون ها آدم را تأمین می کنند و منبع اصلی برای آبیاری زمین های زراعی در بسیاری از کشور ها هستند. اگرچه توسعه استفاده از آب های زیرزمینی مزایای بسیاری در زمینه کشاورزی و تأمین آب آشامیدنی دارد، اما پمپاژ بیش از حد این منابع می تواند جریان آب را در نهر ها و رودخانه های متصل به آن ها، کاهش دهد، فرآیندی که به آن تخلیه جریان به واسطه چاه ها می گویند.