شرکت

شرکت‌ها زیر ذره‌بین منحنی یادگیری

/learningcurve

نظریه منحنی یادگیری راهی برای درک نحوه بهبود عملکرد یک کارمند یا یک سرمایه در طول زمان است. باور عامه این است که هر گاه فردی بیشتر کاری را انجام دهد، در انجام آن زبده‌تر خواهد شد که به معنی هزینه کم‌تر و خروجی بالاتر در بلندمدت است. منحنی یادگیری یک مدل مفید برای پیگیری روند پیشرفت، بهبود بهره‌وری و اطمینان از این است که شرکت یا مجموعه‌ تحت‌نظر، به اهداف عملکردی مشخصی می‌رسد یا نه. منحنی یادگیری از موضوعات تحقیقاتی مهم در مهندسی و مدیریت عملیات بشمار می‌رود و قالب به دلیل بررسی میزان انگیزه و کارایی پرسنل و افراد حاضر در خطوط تولید کارخانه‌ها کاربرد دارد.