تخیل

تخیل، واقعیتی نادیده گرفته شده

/imagination

اکثر مردم نیاز خود به سپری کردن مدت زمان کوتاهی از روز در آرامش و تفکر را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند از وقتشان برای انجام کارهایی که مهم تر بنظر می رسد استفاده کنند. در ادامه به بیان اهمیت آزاد سازی ذهن و تأثیر پر و بال دادن به تخلیات بر افزایش بازدهی انسان هنگام پرداختن به امور روزمره و لزوم خلوت کردن با خود برای دست یابی به زندگی آرام تر را از دیدگاه علم و دانشمندان بیان می کنیم.