تاسیسات

توسعه فناوری جدید عیب یابی در لوله های انتقال آب گرم

/piping

یک روز عادی را تصور کنید که به منظور رفتن به محل کار، دانشگاه، خرید، باشگاه و ... از خیابان گذر می کنید و قدم میزنید. در این هنگام، در میانه راه لوله انتقال آب گرمی می ترکد. درجه حرارت آب، و فشار بالا درون لوله، موجب می شود نشت آب به بیرون و یا ترکیدن لوله، برای رهگذران کشنده باشد. در ادامه یک فناوری و تکنولوژی جدید را که جهت تشخیص محل و امکان نشت آب از خطوط لوله و به منظور جلوگیری از ترکیدن لوله ها توسعه داده شده است بررسی می کنیم.