باستان شناسی

قدیمی ترین نمونه مغز برخلاف آنچه تصور می کردیم!

/brain

گاهی حقایق علمی ما را به تحیر وا می دارد؛ علت آن اما می تواند ریشه در نادانی ما داشته باشد. البته نه نادانی از جنس ندانستن، بلکه نوعی از آن که تصور دانایی برایمان ایجاد کرده است. کشف فسیل جانداران گذشته، روزنه ای است به سوی گذشته های دور این کره خاکی و آنچه بر روند تکامل موجودات رفته است. در این مقاله به روند تکامل مغز بر اساس یافته هایی از یک فسیل 525 میلیون ساله می پردازیم.